RSS Feed

Об'єкти та суб'єкти конфлікту

Психологические материалы » Об'єкти та суб'єкти конфлікту

Об'єкти конфлікту — це є конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Об'єктом може стати будь-який предмет суперечки, на який претендують учасники конфлікту.

Когнітивний підхід розглянутий у дослідженнях Н.Фри-гіної, М.Крогіуса. Він заснований на дослідженні конфлікту в аспекті впливу суб'єктивного світу особистості на її поведінку. Взаємодія суб'єктів у соціальній ситуації може бути зрозумілою та інтегрована з позиції суб'єктивного відображення, тобто завдяки аналізу їх сприйняття, усвідомлення рефлексії, оцінки і т.ін. [31, с 106].

У структурній моделі акцент переноситься на аналіз умов, що лежать в основі конфлікту і визначають його динаміку. Основною метою цієї моделі є встановлення параметрів, що впливають на конфліктне поводження і конкретизацію форм цього впливу. На рисунку (с.21) представлено модель конфлікту як процесу. Як видно, існування одного конфлікту чи більшої кількості його джерел збільшує можливість виникнення конфліктної ситуації в процесі управління. Проте, навіть за більшої можливості виникнення конфлікту, сторони можуть не схотіти реагувати так, щоб і далі поглиблювати ситуацію. Дослідники виявили, що люди не завжди реагують на конфліктні ситуації, що спричиняють малі втрати, або ті, які вони вважають за несуттєві. Інакше кажучи, іноді люди розуміють, що потенційні вигоди від участі у конфлікті не варті витрат.

Ситуація рівноваги — це є ситуація одночасного забезпечення інтересів всіх учасників конфлікту, тобто точка можливого подолання конфлікту. Теорема про ситуацію рівноваги стверджує: будь-який кінцевий конфлікт iV-суб'єктів з повною інформацією має ситуацію рівноваги. Отже, повнота інформації є достатньою умовою існування можливостей для подолання конфлікту. А отже, кращою профілактикою конфліктів є діяльність із забезпечення інформацією.


Концепция обучения и развития Выготского
Проблема соотношения развития и обучения. Понятие зоны ближайшего развития. Вопрос о соотношении обучения и разви­тия является одним из центральных. В зависимости оттого, как оценивается соотношение обучения и развития, можно выделить две точки зрения. Одна из них ее поддерживают психологи женевского направления: Пиаже, С. Ипельдер и др ...

Введение.
Темперамент является одним из наиболее значимых свойств личности. Интерес к данной проблеме возник более двух с половиной тысяч лет тому назад. Он был вызван очевидностью существования индивидуальных различий, которые обусловлены особенностями биологического и физиологического строения и развития организма, а также особенностями социаль ...

Использование компьютерных технологий для исследования личности. Назначение и развитие вычислительной техники
Вычислительная техника создавалась для облегчения и ускорения сложных математических расчетов, т.е. именно для вычислений, что и нашло свое отражение в самом ее названии. Первые крупные ЭВМ (1940-х годов и последующих десятилетий XX в.) использовались в области атомной физики, аэродинамики, баллистики и ряде других областей, в которых р ...