RSS Feed

Об'єкти та суб'єкти конфлікту

Психологические материалы » Об'єкти та суб'єкти конфлікту

Об'єкти конфлікту — це є конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Об'єктом може стати будь-який предмет суперечки, на який претендують учасники конфлікту.

Когнітивний підхід розглянутий у дослідженнях Н.Фри-гіної, М.Крогіуса. Він заснований на дослідженні конфлікту в аспекті впливу суб'єктивного світу особистості на її поведінку. Взаємодія суб'єктів у соціальній ситуації може бути зрозумілою та інтегрована з позиції суб'єктивного відображення, тобто завдяки аналізу їх сприйняття, усвідомлення рефлексії, оцінки і т.ін. [31, с 106].

anydesk

У структурній моделі акцент переноситься на аналіз умов, що лежать в основі конфлікту і визначають його динаміку. Основною метою цієї моделі є встановлення параметрів, що впливають на конфліктне поводження і конкретизацію форм цього впливу. На рисунку (с.21) представлено модель конфлікту як процесу. Як видно, існування одного конфлікту чи більшої кількості його джерел збільшує можливість виникнення конфліктної ситуації в процесі управління. Проте, навіть за більшої можливості виникнення конфлікту, сторони можуть не схотіти реагувати так, щоб і далі поглиблювати ситуацію. Дослідники виявили, що люди не завжди реагують на конфліктні ситуації, що спричиняють малі втрати, або ті, які вони вважають за несуттєві. Інакше кажучи, іноді люди розуміють, що потенційні вигоди від участі у конфлікті не варті витрат.

Ситуація рівноваги — це є ситуація одночасного забезпечення інтересів всіх учасників конфлікту, тобто точка можливого подолання конфлікту. Теорема про ситуацію рівноваги стверджує: будь-який кінцевий конфлікт iV-суб'єктів з повною інформацією має ситуацію рівноваги. Отже, повнота інформації є достатньою умовою існування можливостей для подолання конфлікту. А отже, кращою профілактикою конфліктів є діяльність із забезпечення інформацією.


Причины и распространённость пограничных расстройств
Согласно Е.Т.Соколовой в формировании пограничной личностной структуры наиболее значимая роль отводится неблагоприятным семейным условиям. Патогенным семейным условиям придается столь важное значение, что они попадают в качестве важного основания в само определение пограничной личности. Пограничная личностная структура определяется Е.Т. ...

Влияние профессиональной деятельности на когнитивные способности личности с позиций психологии социального познания
А). Методика «Таблицы Шульте». Методика предназначена для определения устойчивости внимания и динамики работоспособности при обследовании лиц разных возрастов. Испытуемому предлагается поочередно пять таблиц, на которых в произвольном порядке расположены числа от одного до 25. Испытуемый отыскивает, показывает и называет числа в поряд ...

Наиболее распространенные тесты для исследования личности
1. Метод исследования уровня притязаний. Методика используется для исследования личностной сферы больных. Больному предлагают ряд задач, пронумерованных по степени сложности. Испытуемый сам выбирает посильную для себя задачу. Экспериментатор искусственно создает ситуации успеха-неуспеха для больного, при этом анализирует его реакцию в э ...