RSS Feed

Об'єкти та суб'єкти конфлікту

Психологические материалы » Об'єкти та суб'єкти конфлікту

Об'єкти конфлікту — це є конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Об'єктом може стати будь-який предмет суперечки, на який претендують учасники конфлікту.

Когнітивний підхід розглянутий у дослідженнях Н.Фри-гіної, М.Крогіуса. Він заснований на дослідженні конфлікту в аспекті впливу суб'єктивного світу особистості на її поведінку. Взаємодія суб'єктів у соціальній ситуації може бути зрозумілою та інтегрована з позиції суб'єктивного відображення, тобто завдяки аналізу їх сприйняття, усвідомлення рефлексії, оцінки і т.ін. [31, с 106].

У структурній моделі акцент переноситься на аналіз умов, що лежать в основі конфлікту і визначають його динаміку. Основною метою цієї моделі є встановлення параметрів, що впливають на конфліктне поводження і конкретизацію форм цього впливу. На рисунку (с.21) представлено модель конфлікту як процесу. Як видно, існування одного конфлікту чи більшої кількості його джерел збільшує можливість виникнення конфліктної ситуації в процесі управління. Проте, навіть за більшої можливості виникнення конфлікту, сторони можуть не схотіти реагувати так, щоб і далі поглиблювати ситуацію. Дослідники виявили, що люди не завжди реагують на конфліктні ситуації, що спричиняють малі втрати, або ті, які вони вважають за несуттєві. Інакше кажучи, іноді люди розуміють, що потенційні вигоди від участі у конфлікті не варті витрат.

Ситуація рівноваги — це є ситуація одночасного забезпечення інтересів всіх учасників конфлікту, тобто точка можливого подолання конфлікту. Теорема про ситуацію рівноваги стверджує: будь-який кінцевий конфлікт iV-суб'єктів з повною інформацією має ситуацію рівноваги. Отже, повнота інформації є достатньою умовою існування можливостей для подолання конфлікту. А отже, кращою профілактикою конфліктів є діяльність із забезпечення інформацією.


Профессиональные и личностные качества консультантов Телефона доверия как предмет психологических исследований
В отечественной и зарубежной психологии существует множество подходов к исследованию личности, но в последние годы возрос интерес к прикладному аспекту этого психологического направления - исследованию профессиональных и личностных качеств психологов. (Абрамова Г.С., Аминов Н.А., Овчарова Р.В., Обозов Н.И., Молоканов М.В., Моховиков В.Ю ...

Анализ акцентуаций по Леонгарду (социологический аспект)
Для того, чтобы проверить работу теста К. Леонгарда на практике я провела небольшое исследование. Мною было выбрано два человека в возрасте 18 лет, мужского и женского пола, с которыми я провела тестирование по тесту Леонгарда (Приложение 1). Целью моего опроса было выявление акцептуации характеров, т.е. определенного направления характ ...

Классификация пограничных расстройств
К пограничным психическим расстройствам согласно принятой на сегодняшний день классификацией могут быть отнесены: 1. Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F-06): 2. Расстройства настроения (аффективные расстройства) (F-3): 3. Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства (F-4): 4. Пов ...